Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach, którego każda z 52 osób (4 grupy 13 osobowe):

  • przejdzie szkolenie ABC przedsiębiorczości podczas, którego uczestnicy nabędą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności, podstaw prowadzenia działalności, podstaw prawnych, procedur rejestracji, form opodatkowania, ewidencji działalności itp. Na każdą grupę przypadać będzie 40 godzin zajęć  ( średnio 5 dni zajęć )
  • przejdzie indywidualne spotkanie doradcze. Na każdą osobę będzie przypadać 8 godzin doradczych . Program: konsultacje z poszczególnych etapów pisania Biznesplanu – 4godz/osoba, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 4 godz/osoba
  • przejdzie grupowe doradztwo mające na celu podsumowanie wszystkich zajęć i poruszenie pojawiających się wątpliwości, problemów każdego uczestnika w zakresie pisania i prowadzenia działalności, forma panelu dyskusyjnego. Na każdą grupę przypadać będzie 4 godzin zajęć.

2. Przyznanie  środków finansowych  w postaci dotacji bezzwrotnych  na rozpoczęcie działalności gospodarczej  dla 45 osób  

Każda z osób, której biznes plan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (ok. 23 398 PLN). Wsparcie to zostanie wypłacone jednorazowo.

3. Wsparcie pomostowe udzielane po zarejestrowaniu działalności gospodarczej od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. Uzyskać będzie można:

  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane dla 45 osób, które pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu jego przychodów. Każda osoba będzie mogła otrzymać wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 miesięcy w wysokości do 1 000 zł, przez kolejne 6 miesięcy w wysokości 850 zł.
  • Usługi szkoleniowo-doradcze - 8 godz./osoba: indywidualne konsultacje związane ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej z zakresu marketingu, księgowości, prawa

Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

  • zwrot kosztów dojazdu,
  • wyżywienie, poczęstunek,
  • materiały promocyjne (długopis, notatnik),
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Script logo