O projekcie

Projekt "Zatrudnij się sam!” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3  Rozwój Przedsiębiorczości

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 30.04.2018r.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubelskim przez przygotowanie 52 osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej , w tym osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób dochodzących z rolnictwa do prowadzenia własnej działalności , w tym utworzenia 45 firm i zatrudnieniu przez uczestników projektu 10 osób  w terminie od 1.01.2017r. do 30.04.2018r.

Projekt skierowany jest do 52 osób (27 kobiet, 25 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w województwie lubelskim  pozostających bez pracy zamierzających  rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

 • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • kobiety,
  • osoby powyżej  50 r. życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niskowykwalifikowane,
 • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 

Dofinansowanie projektu z EU: 1 698 351,61 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Script logo