Do pobrania

Wykaz dokumentów dotyczących procesu rekrutacji:

Załącznik nr 1: Regulamin rekrutacji uczestników.
Załącznik nr 2: Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2a: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 2b: Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa (wypełniany tylko przez osoby spełniających ten warunek)
(aktualizacja 06.20.2017)
Załącznik nr 2c: Oświadczenie (do wypełnienia tylko dla osób spełniających  jeden z warunków
Załącznik nr 3: Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I i II etapu rekrutacji.

Wykaz dokumentów dotyczących warunków przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (DO WGLĄDU)

Załącznik nr 4: Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Załącznik nr 5: Wzór biznesplanu.
Załącznik nr 6: Karta oceny biznesplanu.
Załącznik nr 7: Wymagania dotyczące oceny biznesplanu.
Załącznik nr 8: Wzór Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem.
Załącznik nr  9 Wzór oświadczenia Beneficjenta pomocy / poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.
Załącznik nr 10 Wzory oświadczeń zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia / złożenia poręczenia.

Komplet dokumentów do pobrania w formie jednego pliku zip.

Dokumenty rekrutacyjne Zatrudnij się sam!   (6,4 MB)

Script logo