Aktualności

Data aktualizacji 27.04.2018

Szanowni Państwo, w dniach 5-19.05.2017r. podpisywali Państwo umowy o udzielnie wsparcia finansowego. Już za kilka dni minie 12 miesięcy od tamtego czasu. Bardzo prosimy o zgłaszanie się do firmy Consultor Sp. z o.o. jak minie Państwu  min. 12 msc od podpisania umowy z aktualnym zaświadczeniem  z ZUSu o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaświadczeniem o niezaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego celem  odebrania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową.

UWAGA: Poręczyciele muszą odebrać weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową osobiście lub  Uczestnicy projektu powinni posiadać pisemne upoważnienie poręczycieli o odbiorze  dokumentów

UWAGA:  Dokumenty z US oraz z ZUSu powinny mieć datę późniejszą niż 12 msc od podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego

 

Data aktualizacji 12.04.2018

Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami odnośnie wsparcia pomostowego finansowego, przypominamy, że ostania wypłata w ramach projektu zostanie wypłacona jeszcze za m-c kwiecień.

 

Data aktualizacji 28.03.2018

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż zgodnie z podpisaną przez Państwo umową działalność gospodarcza przez Państwa założona nie może być zawieszona lub zamknięta wcześniej niż 12 miesięcy od podpisania Umowy  o udzielenia wsparcia finansowego.

 

Data aktualizacji 20.02.2018

Szanowni Państwo, 

przypominamy o konieczności przynoszenia zestawień rozliczenia wsparcia pomostowego do 10 go dnia miesiąca

 

Data aktualizacji 10.01.2018

Trwają wizyty monitoringowe prowadzonych działalności gospodarczych

 

Data aktualizacji 15.12.2017

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu dzisiejszym zakończyła się ostatnia usługa doradztwa w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego.


Data aktualizacji 08.11.2017

Szanowni Państwo,  przypominamy, iż zgodnie z umową  o udzieleniu wsparcia finansowego  miesiąc listopad jest 7  miesiącem wypłaty wsparcia pomostowego finansowego. Od miesiąca listopada 2017 r. wsparcie pomostowe wynosi 850 zł za miesiąc.

 

Data aktualizacji 27.10.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż trwa doradztwo ze wsparcia pomostowego niefinansowego z zakresu księgowości i marketingu. Prawdopodobnie zakończy się ono w tym roku kalendarzowym. Osoby, które jeszcze nie są zapisane na spotkanie mogą spodziewać się telefonu w następnym tygodniu.   Odbywają się, także ostatnie wizyty monitoringowe u osób, które prawidłowo złożyły  zestawienie wydatków związanych z założeniem i prowadzeniem działalności.

 

Data aktualizacji 27.09.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa doradztwo w ramach wsparcia pomostowego niefinansowego. W tym miesiącu zakończy się doradztwo z zakresu prawa. W październiku  2017 r. zacznie się doradztwo  z marketingu i księgowości. Z racji tego, że godzin do zrealizowania jest dużo, tylko część uczestników może odbyć poradnictwo. Pozostałych prosimy o cierpliwość – planujemy realizację pozostałych godzin w kolejnych miesiącach: w listopadzie i grudniu. O konkretnych terminach zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

 

Data aktualizacji 07.09.2017

Szanowni Państwo,
bardzo prosimy, by nie dokonywać zwrotów niewydatkowanych środków ze wsparcia pomostowego przed sprawdzeniem zestawienia. Błędy w rozliczeniach pojawiają się często w związku z tym zwracane przez państwa środki bywają nieadekwatne.
Zwroty powinny być dokonane po otrzymaniu maila, w którym podana będzie dokładna kwota i nr konta bankowego.

 

Data aktualizacji 07.08.2017

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż tabela do rozliczenia wsparcia pomostowego nie jest tożsama z tabelą do rozliczenia dotacji głównej. Odpowiedni dokument znajduje się tutaj. Prosimy także pamiętać o tym, że w rozliczeniu należy uwzględnić wkład własny.

 

Data aktualizacji 31.07.2017

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zbliża się termin rozliczania dotacji głównej. Po pozytywnym rozliczeniu odbędzie się wizyta monitoringowa.
Prosimy o większą atencję przy rozliczaniu wsparcia pomostowego, zwłaszcza o sprawdzenie dat przelewów.

 

Data aktualizacji 14.06.2017

Szanowni Państwo,
Z racji tego, że zbliża się sezon urlopowy, bardzo prosimy o terminowe rozliczanie się ze wsparcia pomostowego (im szybciej, tym lepiej) w miesiącach wakacyjnych. W przeciwnym wypadku wypłaty mogą być opóźnione.

 

Data aktualizacji 12.06.2017

Szanowni Państwo,

docierają do nas informacje, że już większość uczestników wydała swoją dotację główną, dlatego prosimy o wysłanie pocztą tradycyjną na adres Consultora (ul. Męczenników Majdanka 74 w Lublinie) kompletu dokumentów (wypełnionej tabeli wraz z oświadczeniem oraz opinią rzeczoznawcy, jeśli zakupiony towar był używany, a jego wartość przekroczyła 3,5 tys. zł).
Dokumenty będą sprawdzone przez osobę uprawioną do rozliczenia finansów. W razie wątpliwości może ona poprosić o wgląd do faktur. O ewentualnych błędach w zestawieniu poinformujemy Państwa drogą mailową lub telefoniczną.

 

Data aktualizacji 24.05.2017

Szanowni Państwo, przypominamy, iż pomostówkę za miesiąc maj 2017r. należy wydać do 31.05.2017r. W następnym miesiącach analogicznie jak wyżej.  Jeżeli Państwo nie wydatkują środków  w danym miesiącu nie ma możliwości przerzucenia ich na kolejny miesiąc.  Niewykorzystane kwoty będą musieli Państwo zwrócić na konto projektu wskazane w umowie.

 

Data aktualizacji 18.05.2017

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wypełnienie rozliczenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  mogą państwo zakupić środki  o kwocie wyższej niż w biznesplanie.   Wpisują państwo kwotę dokumentu brutto z faktury, a środki kwalifikowalne  zgodnie z biznesplanem.  Zmiany takie nie wymagają ,żadnych uzgodnień z pracownikami  projektu.

Proszę pamiętać o tym, żeby w zestawieniu rozliczającym dotację główną w oddzielnym wierszu wykazywać wkład własny , który jest umieszczony w Państwa harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jeszcze raz przedstawiamy wzór rozliczenia:

Wzór rozliczenia:  dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Data aktualizacji 17.05.2017

Szanowni  Państwo, informujemy, iż zwrot kosztów dojazdu zostanie Państwu wypłacony do końca maja 2017r.
Zwracamy się z ogromną prośbą o przesyłanie  linków do stron internetowych firm powstałych w ramach projektu na e-mail: s.rudzka@consultor.pl
Będziemy starać się pomagać Państwu w promocji firmy oraz udostępniać informację o Państwa usługach na naszej stronie Facebook.

Prosimy także  o niezwlekanie z dokonywaniem zakupów w ramach dotacji głównej. Jak zostaną zakupione wszystkie produkty zgodnie z biznesplanem prosimy o przesyłanie na maila  zestawiania poniesionych wydatków oraz oświadczenia o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem w celu sprawdzenia prawidłowości wydatkowania.

 

Data aktualizacji 15.05.2017

Szanowni Państwo, informujemy, iż wszystkie wydatki zarówno na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i wsparcie pomostowe finansowe powinny dotyczyć założonej przez Państwa firmy. Nie będą kwalifikowalne faktury/rachunki wystawione na osoby fizyczne .
Płatności mogą Państwo dokonywać zarówno przelewem, gotówką, czy płatnością kartą.

 

Data aktualizacji 10.05.2017

Szanowni Państwo, z uwagi na fakt, iż niektórzy Uczestnicy Projektu otrzymali już środki finansowe  na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej  przedstawiamy wzory dokumentów potrzebnych do rozliczeń.

Wzór rozliczenia:  dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wzór Oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów  lub usług zgodnie z biznesplanem (dotyczy dotacji głównej)

Wzór rozliczenia: Wsparcie pomostowe finansowe

Warunkiem wypłaty kolejnych rat wsparcia pomostowego jest udokumentowanie przez Uczestnika projektu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (może być skan) jak również zestawienia poniesionych wydatków. Dokumenty te powinny być dostarczone za dany miesiąc do 10 dnia każdego następnego miesiąca rozliczeniowego za który przysługuje wsparcie pomostowe. Zobowiązanie, którego dotyczy wydatek powinno dotyczyć miesiąca, za który przysługuje rozliczana transza wsparcia pomostowego.

Zestawienie wydatków powinno wpłynąć do firmy Consultor Sp. z o.o. w wersji papierowej z oryginalnym podpisem (poczta tradycyjna, dostarczenie osobiście)

 

Data aktualizacji 04.05.2017

Szanowni Państwo,

bardzo prosimy o przynoszenie w dniu podpisania umów wypełnionych Formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Tutaj przedstawiamy wzór wypełnionego formularza

 

Data aktualizacji 02.05.2017

Szanowni Państwo, zachęcamy do jak najszybszej rejestracji firm.
Przypominamy, iż konto bankowe powinno zostać zawarte na nowopowstałą firmę, a nie na osobę fizyczną.

 

Data aktualizacji 26.04.2017


Szanowni Państwo, przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania na utworzenie i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Zatrudnij się sam”

 

Data aktualizacji 26.04.2017


Szanowni Państwo,
Na naszej stronie widnieje już ostateczna lista uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na otworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zatem postanowiliśmy podać plan działania w kilku punktach. Zatem każdy z Państwa powinien:

1.    Zarejestrować firmę w maju 2017r. (jak najwcześniej).
Przesłać do nas skany (s.rudzka@consultor.pl) kompletu dokumentów potwierdzających zarejestrowanie firmy w celu sprawdzenia i sporządzenia na ich podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego
KOMPLET DOKUMENTÓW:
kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (CEDIG),kopia nadania numeru REGON, kopia dokumentu nadania numeru NIP,oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku  (Załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia finansowego). W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, kopia umowy rachunku bankowegooświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych (Załącznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia finansowego)

2.    Po weryfikacji dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej  pracownik Consultora umówi Państwa na podpisanie umowy i weksla. (Wzór weksla). Weksel podpisuje zarówno uczestnik projektu jak i poręczyciel

3.    Przyjechać do siedzimy Consultora z poręczycielem. Wówczas należy przedstawić komplet oryginalnych dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej, a także przedłożyć zgodę małżonka/małżonki zarówno uczestnika projektu, jak i poręczyciela na uczestnictwo w projekcie i poręczenie (Załącznik nr 10) a także oświadczenia Beneficjenta pomocy / poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi  (Załącznik nr 9).
Ponadto poręczyciel musi przedstawić potwierdzenie swoich zarobków zgodnie z wytycznymi, które znajdują się Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

4.    Po podpisaniu umowy otrzymają  Państwo jednorazowo bezzwrotne dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej , a także pierwsze wsparcie pomostowe za miesiąc maj.

5.    Dopiero na tym etapie mogą Państwo wydatkować środki. Prosimy pamiętać o prowadzeniu dokumentacji i fotografowaniu zakupów.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Sylwia Rudzka – 509 610 657

 

Data aktualizacji 19.04.2017

Szanowni Państwo, kartę oceny biznesplanu wszystkie osoby, które składały biznesplany otrzymają drogą mailową, maksymalnie do piątku, tj. 21.04.2017r.

Przypominamy, iż podpisanie umowy o dofinansowanie oraz wypłata środków na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej a także pierwsza pomostówka nastąpi w maju 2017r. po założeniu przez Państwa działalności gospodarczej.

W dniu podpisania umowy będą Państwo zobowiązani przedstawić komplet dokumentów dotyczących założonej działalności gospodarczej (wykaz w poprzedniej aktualizacji)  a także  pojawić się w biurze projektu z poręczycielem. Będziemy także prosić o dostarczenie zgody małżonków zarówno uczestnika projektu jak i poręczyciela (Załącznik nr 10)

 

Data aktualizacji 18.04.2017

Zgodnie z§ 4 pkt. 5 Regulaminu przyznawania  środków finansowych:

W terminie 15 dni od poinformowania uczestników o zarekomendowaniu do dofinansowania (przybliżony termin  poinformowania od 26.04.2017r.), są Państwo  zobligowani do dostarczenia do firmy Consultor Sp. z o.o. wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej.

  • kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (CEDIG),
  • kopię nadania numeru REGON,
  • kopię dokumentu nadania numeru NIP,
  • oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku  (Załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia finansowego). W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • kopia umowy rachunku bankowego
  • oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych (Załącznik nr 1 do umowy o udzielenie wsparcia finansowego)

Sugerujemy, żeby termin rozpoczęcia działalności gospodarczej był po 1.05.2017r.
Podpisanie umowy o przyznaniu środków finansowych będzie w maju 2017roku, po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów przez uczestników projektu oraz wniesieniu zabezpieczenia.

Jeżeli działalność gospodarcza zostanie założona w kwietniu 2017r,  będą państwo ponosić koszty ZUSu z własnych środków.

Przypominamy, iż wydatkowanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą państwo rozpocząć po podpisaniu umowy, która odbędzie się w maju 2017r.

 

Data aktualizacji 14.04.2017

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny  wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego, a także złożonych biznesplanów

 Przedstawiamy  wstępną listę Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności  w ramach projektu „Zatrudnij się sam!”

WYNIKI OCENY

 

Data aktualizacji 22.03.2017

Szanowni Państwo, informujemy iż  od 27.03.2017r. do 10.04.2017r. do godziny 16.00 przyjmujemy wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego

Wnioski składane  powinny być wraz z biznesplanem opracowanym na podstawie Załącznik nr 5 oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia.

W/w dokumenty można składać osobiście do biura projektu : ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w dwóch  egzemplarzach,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Biznesplany powinny być trwale spięte
Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

 

Data aktualizacji 17.03.2017

Szanowni Państwo,  właśnie skończyliśmy  pierwszą cześć szkoleniowo –doradczą : grupowe szkolenie ABC przedsiębiorczości.
Dziękujemy za wysoką frekwencje na szkoleniu i miłą atmosferę.

Informujemy, iż w dniach 18.03.2017r. – 04.04.2017r. odbędzie się indywidualne doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Informujemy, iż nieznacznie zmieniły się dokumenty dotyczące warunków przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Zmianie uległy załączniki:

Załącznik nr 4: Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Załącznik nr 5: Wzór biznesplanu

Załącznik nr 8: Wzór umowy o udzielenia wsparcia finansowego  zawieranej pomiędzy uczestnikiem projektu a Beneficjentem

W zakładce do pobrania oraz w tej aktualizacji znajdą Państwo aktualne załączniki.

 

Data aktualizacji 07.03.2017

Szanowni Państwo, szkolenie "ABC przedsiębiorczości" najprawdopodobniej będzie trwało od 13.03.2017r (poniedziałek)  do 17.03.2017r  ( piątek) w godzinach od 9.00 do 15.30. Szkolenie będzie odbywało się w siedzibie Consultora, ul. Droga Męczenników Majdanka 74. Zapraszamy wszystkie osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.
Po odbytym szkoleniu każdy uczestnik projektu skorzysta z indywidualnego doradztwa z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej ( 8 godz./ osoba) oraz grupowego doradztwa (4 godz./grupa).

 

Data aktualizacji 01.03.2017

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych – I etap rekrutacji oraz II etap, tj. konsultacja z doradcą zawodowym. Do uczestnictwa w projekcie zostało zakwalifikowanych 52 kandydatów/ek (27 kobiet, 25 mężczyzn), którzy uzyskali największą liczbę punktów. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o wynikach oceny w terminie do 5 dni  od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Lista kobiet zakwalifikowanych do projektu

Lista mężczyzn zakwalifikowanych do projektu

 

Data aktualizacji 28.02.2017

Szanowni państwo!
Z racji tego, iż zainteresowanie naszym projektem było bardzo duże, informujemy, że wyniki zostaną ogłoszone 1 marca 2017 r. późnym wieczorem. Na naszej stronie zostanie opublikowana lista uczestników projektu . Pierwsze 52 osoby kwalifikują się do udziału w projekcie.

 

Data aktualizacji 20.02.2017

Szanowni Państwo,
Wszystkich tych, którzy zakwalifikują się do projektu czeka szereg szkoleń. Najprawdopodobniej zaczną się one od  9 marca  2017r i będą trwały do  końca miesiąca.

Zaczniemy od kursu „ABC przedsiębiorczości”, w którym zostaną poruszone takie kwestie, jak:
- prowadzenie księgowości,
- podstawy marketingu,
- prawo pracy,
- prawo podatkowe,
- prawo handlowe,
- prawo cywilne,
- wiedza o ZUS,
- podstawy BHP,
- podstawowe zagadnienia z zakresu programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- kwestie związane z poprawą rentowności przez poszukiwanie nowych profili działalności gospodarczej i rynków zbytu.

Na tym szkoleniu poruszone też zostaną kwestie związane z powstawaniem profesjonalnego biznesplanu.

Kolejnym etapem będzie ośmiogodzinne indywidualne doradztwo z doradcą biznesowym, podczas którego będzie można rozwiać wszelkie wątpliwości związane z własną działalnością, a także powinien się szlifować profesjonalny biznesplan.

Ostatnim etapem będzie czterogodzinne doradztwo grupowe, które zwieńczy i podsumuje cały okres szkoleniowo-doradczy. Będzie to czas na panel dyskusyjny, a także omówienie najczęściej pojawiających się problemów.

Warto jak najwięcej skorzystać z porad profesjonalistów, a także uczyć się od siebie nawzajem. Dlatego polecamy, aby już zacząć wgłębiać się w strukturę profesjonalnego biznesplanu (załącznik nr 5) i przygotować się do rozmów i szkoleń.

 

Data aktualizacji 20.02.2017

Szanowni Państwo,
Wszystkich, którzy z niecierpliwością oczekują na wyniki rekrutacji informujemy, że ogłosimy je dokładnie 28 lutego 2017r.

Dodatkowo, niezależnie od decyzji, poinformujemy o wyniku rekrutacji wszystkich kandydatów telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – zachęcamy do kontaktu.

 

Data aktualizacji 07.02.2017

Szanowni Państwo,
W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi wypełniania formularza zgłoszeniowego postanowiliśmy wyjaśnić kilka niejasnych kwestii. Bardzo prosimy o dość dokładne i w miarę możliwości szczegółowe podanie informacji o planowanej działalności gospodarczej, która zawiera kolejno:
1. Opis planowanej działalności, która nie musi być z zakresu białej lub zielonej gospodarki. Charakterystyka powinna zawierać zakres działań zarówno terytorialnych, jak i świadczonych usług.
2. Opis posiadanych zasobów i kwalifikacji powinien zawierać informacje o wszystkich zdobytych do tej pory umiejętnościach ze szczególnym uwzględnieniem tych potrzebnych do prowadzenia działalności, o której dofinansowanie ubiega się kandydat. Warto je poświadczyć odpowiednimi dokumentami.
3. Prosimy, by dość szczegółowo opisać koszty przedsięwzięcia – nie wystarczy wpisać samej kwoty, o którą się wnioskuje oraz swojego wkładu własnego, należy koniecznie dodać przybliżone sumy i produkty, na które kandydat chce wydać dofinansowanie. Proszę pamiętać, iż maksymalnie  Kandydat może otrzymać na utworzenie działalności gospodarczej do 23 398 zł. Dodatkowe 11 100zł stanowi wsparcie pomostowe wypłacane w miesięcznych transach, które będzie przeznaczone na  bieżące opłaty firmowe ( np. koszty ZUSu, opłaty telefoniczne, pocztowe, czynsz itp.)
4. Charakteryzacja grupy docelowej dotycząca bezpośrednio potencjalnych klientów, w której warto uwzględnić także informacje o potencjalnych kontrahentach, jeśli zostały już podjęte rozmowy o współpracy, a nawet je poświadczyć.
5. Charakterystyka konkurencji – prosimy o podanie szczegółowych informacji o firmach konkurencyjnych z uwzględnieniem podobieństw i różnic między nimi a  planowaną działalnością gospodarczą. Prosimy także opisać, co Państwa firmę wyróżnia na rynku.
6. Stopień przygotowania inwestycji to punkt, w którym należy opisać, co do tej pory zostało zrobione by działalność mogła zaistnieć na rynku pracy. Można wskazać sprzęt, budynki, wkład własny i inne.
7. Pracownik jest dużym atutem kandydata, bowiem komisja przyznaje za zatrudnienie  innej osoby dodatkowe punkty. Pracownik powinien być zatrudniony na umowę o prace w przeciągu  pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej .

Każdy punkt zawarty w formularzu zgłoszeniowym będzie oceniany przez komisję osobno, zatem im bardziej szczegółowy opis i im lepszy pomysł, tym większa szansa na pozyskanie dotacji.

 

Data aktualizacji 06.02.2017

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu. Serdecznie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacyjne do składania kompletu dokumentów. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami przyjmujemy do 17.02.2017r. do godziny 16.00.
Informujemy, iż zmienił się załącznik nr 2b – Oświadczenie dla osób odchodzących z rolnictwa. Tutaj znajduje się prawidłowy załącznik. Można go także znaleźć w zakładce do pobrania.

 

Data aktualizacji 26.01.2017

Szanowni Państwo,

niedługo pierwszy dzień rekrutacji do projektu. Przypominamy, iż formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmujemy od dnia 30.01.2017r. (poniedziałek) do dnia 17.02. 2017r. (piątek)

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy w godzinach od 8.00 do 16.00.

Proszę pamiętać, iż formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami mogą  Państwo wysłać  pocztą / kurierem na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin lub dostarczyć osobiście do biura projektu.

Przypominamy, iż Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 2) najlepiej wypełnić elektronicznie, wydrukować i złożyć czytelny podpis.

 

Data aktualizacji 24.01.2017

Szanowni Państwo,
informujemy, iż nieznacznie zmienił się formularz rekrutacyjny do projektu (Załącznik nr 2) oraz Regulamin rekrutacji (Załącznik nr 1). W zakładce do Pobrania znajdują się zaktualizowane dokumenty. Proszę pamiętać, iż osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy / Miejskim Urzędzie Pracy powinny do kompletu dokumentów dostarczyć zaświadczenie z MUP/PUP potwierdzające fakt figurowania w rejestrze. Osoby z niepełnosprawnościami powinny dostarczyć do kompletu dokumentów kserokopie  orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność.

KOMPLET DOKUMENTÓW JAKI NALEŻY ZŁOŻYĆ:

Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 a - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychobowiązkowe dla wszystkich kandydatów

Załącznik 2 bOświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwaWYŁĄCZNIE dla osób zarejestrowanych w KRUS spełniających warunek osoby odchodzącej  z rolnictwa zarejestrowanej  jako bezrobotna oraz członka jej rodziny zarejestrowanego jako osoba bezrobotna, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych. Osoby te muszą także dołączyć  potwierdzenie opłaty  ubezpieczenia na KRUS za ostatni kwartał.

Załącznik 2 cOświadczenieWYŁĄCZNIE dla osób, którzy deklarują, iż  w terminie do 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej  zatrudnią  dodatkową osobę/osoby w ramach prowadzonej działalności na umowę o pracę

Osoby z niepełnosprawnościami  powinny dołączyć – kserokopie orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność

Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP - zaświadczenie z PUP/MUP potwierdzające status na rynku pracy (najlepiej aktualne z terminu rekrutacji tj. z datą od 30.01.2017r.- 17.02.2017r.)

 

Data aktualizacji 16.01.2017

Uprzejmie informujemy, iż  złożone dokumenty rekrutacyjne przez firmę Consultor zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. W związku z tym już wkrótce zostanie ogłoszony nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Zatrudnij się sam!”.

Planowany termin rekrutacji: 30.01.2017r.-17.02.2017r.

Wszystkie dokumenty dotyczące etapu rekrutacji znajdują się w zakładce DO POBRANIA – potencjalny Uczestnik  projektu na etapie rekrutacji wypełnia tylko Formularz rekrutacyjny ( Załącznik nr 2)  wraz z załącznikiem 2a oraz 2b,2c ( jeżeli jego dotyczą)

 

Data aktualizacji 02.01.2017

Serdecznie informujemy że z dniem 01.01.2017 firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Zatrudnij się sam!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest  rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubelskim przez przygotowanie 52 osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej , w tym osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób dochodzących z rolnictwa do prowadzenia własnej działalności , w tym utworzenia 45 firm i zatrudnieniu przez uczestników projektu 10 osób  w terminie od 1.01.2017r. do 30.04.2018r
W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonu 81 745 41 91, 509 897 677. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Script logo